“Партизански одреди” 64а, 1000 Скопје

+389 (2) 3063 158

info@interhem.com.mk

Language:

Компанијата  ,,Интер-Хем“ Дооел Скопје, е основанаа во 1990 година  во приватна сопственост. Основна дејност на  претпријатието е производство и трговија на големо во хемиската индустрија. Во своето досегашно работење постигнува значителни резултати и станува една од водечките компании во својата област, што се должи на добрата техничко-технолошка поставеност во работењето како од кадровски, така и од просторен аспект. Имено, претпријатието има 14 вработени, меѓу кои стручни лица, како технолози, фармацевти и хемиски инженери, а поседува и соодветен сопствен магацински простор од околу 6.000 m2 и опрема. Компанијата ги поседува сите потребни лиценци од својата област согласно законските реулативи.

 

,,Интер-Хем” може да биде Ваш контитуиран добавувач за сите хемикалии-репроматеријали кои се потребни за Вашиот процeс на производство. Редовно поседуваме роба на залиха во одредени количини во наш сопствен магацин во Скопје. Дистрибуцијата ја вршиме со сопствени возила.

 

Нашата визија е со континуирано следење и сервисирање на потребите на нашите клиенти, констатно да се надоградуваме и да станаме сериозна поддршка за секој од нив.

,,Интер-Хем” од 2012 година ги поседува стандардите за квалитет ISO 9001:2008 и за животна средина ISO 14001:2004.

Copyright © 2015 | Inter - Hem | web design: Mark Janura Design