“Партизански одреди” 64а, 1000 Скопје

+389 (2) 3063 158

info@interhem.com.mk

Language:

Во можност сме да Ви понудиме опрема за Вашата лабораторија како мерни инструменти (термометри, ареометри, pH метри, рефрактометри итн.) и лабораториско стакло (чаши, пипети, епрувети, тиквици, инки, бирети, ерленмаери итн.) согласно Вашите потреби.

 

(За повеќе информации Ве молиме контактирајте нѐ).

ЛАБОРАТОРИСКО СТАКЛО И ОПРЕМА

Copyright © 2015 | Inter - Hem | web design: Mark Janura Design